BOGATYNIA – Informacja dla działkowców

Szanowni działkowcy, z uwagi na fakt, iż działki znajdujące się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych mogą być wyposażane w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe (tzw. szamba), odpowiedzialność za warunki sanitarno-higieniczne i ochronę wód gruntowych przed skażeniami ponosi działkowiec.

You are currently viewing BOGATYNIA – Informacja dla działkowców

W związku z powyższym eksploatacja tych zbiorników, wywóz nieczystości lub ich utylizacja musi odbywać się na warunkach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

Biorąc pod uwagę powyższe, oraz na fakt, iż nadzór nad realizacją zadań związanych m. in. z pozbywaniem się nieczystości ciekłych z nieruchomości sprawuje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wszyscy działkowcy posiadający zbiornik bezodpływowy na terenie działki są obowiązani do przedłożenia umowy zawartej z firmą posiadającą pozwolenie na wywóz nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Bogatynia oraz karty zgłoszenia rodzaju odbiornika nieczystości ciekłych.

 

 

Zgłoszenia należy dokonać za pośrednictwem zarządu ROD zgodnie z formularzem załączonym do przekazanego prezesom ogrodów pisma (osobny formularz dla każdej działki wyposażonej w zbiornik bezodpływowy).

Wymagane dokumenty zarządcy ROD są zobowiązani przedłożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia, ul. 1Maja 29, II piętro, pok. nr 11 lub wysłać pocztą elektroniczną na adres umig@bogatynia.pl albo dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. I. Daszyńskiego 1 i złożyć w kancelarii parter pok. nr 5 w terminie do dnia 15 stycznia 2024 r.

Źródło: Bogatynia.pl

Loading

Reklama
Reklama