BOGATYNIA – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje

Planowane kontrole dotyczące realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

You are currently viewing BOGATYNIA – Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje

Informuję, że uprawnieni pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej tut. urzędu od dnia 1 lipca 2024 r. będą prowadzili kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków według planu kontroli (załącznik nr 1 do zawiadomienia).

Kontrole będą prowadzone zarówno ,, zza biurka” jak i na terenach nieruchomości. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające fakt uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych (w okresie od 1 stycznia 2024 r.) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Bogatynia.

 

 

Wobec powyższego właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do niezwłocznego przedłożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bogatynia, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ul. I Maja 29, II piętro, pok. nr 11 wymaganych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy przedłożyć w następujących terminach:

1. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miejscowości Kopaczów, Porajów, Sieniawka: w terminie do dnia 15 lipca 2024 r.

2. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miejscowości Bogatynia, ulice: Skłodowskiej – Curie, Pogodna, Spokojna, Puszkina, Górska oraz miejscowości Działoszyn i Posada: w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 r.

3. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miejscowości Bogatynia – Zatonie w terminie do dnia 15 września 2024 r.

4. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miejscowości Bogatynia -Trzciniec, w terminie do dnia 15 października 2024 r.

5. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miejscowości Jasna Góra, Opolno Zdrój: w terminie do dnia 30 października 2024 r.

6. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie miejscowości: Wyszków, Wolanów, Lutogniewice, Krzewina, Bratków w terminie do dnia 15 listopada 2024 r.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych, zatem nie wystarczy okazanie tylko jednego rachunku. Ponadto informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych powinny bezzwłocznie to uczynić. Wykaz przedsiębiorców posiadających stosowane zezwolenie w tym zakresie stanowi załącznik nr 2 do zawiadomienia.
Jednocześnie przypominam o obowiązku zgłoszenia w tut. urzędzie zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków do gminnej ewidencji (formularz zgłoszenia stanowi załącznik nr 3 do zawiadomienia).

Pouczenie

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości za uchylanie się od nałożonych przepisami prawa obowiązków podlega karze grzywny.
W przypadku uniemożliwienia przez właściciela przeprowadzenia kontroli oraz w przypadku braku wymaganych dokumentów lub zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nakładane będą kary.

Ponadto, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie posiada umowy na wywóz nieczystości ciekłych lub częstotliwość wywozu tych nieczystości jest nieadekwatna do ilości zużywanej wody, organ wyda z urzędu decyzję w której ustali obowiązek uiszczania opłat za opróżnienie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z zastosowaniem górnych stawek opłat, termin uiszczenia opłaty oraz sposób i termin udostępnienia zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia.
Decyzja wydawana jest na okres jednego roku oraz ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Plan kontroli opublikowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. urzędu.

Uprasza się mieszkańców miasta i gminy Bogatynia o umożliwienie upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy pracownikom wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Źródło: Bogatynia.pl

Loading

Dodaj komentarz

Reklama
Reklama