Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości od 8.000 do 10.000 złotych.

You are currently viewing Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

 • Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 • Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
 • Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 • Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 • Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 • Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Rodzaj wsparcia:
DOTACJA
Finansowanie:
ZALICZKA
Budżet programu:
120.000.000 zł.
Wysokość wsparcia:
100%.
– do 8.000 zł (KGW do 30 członków),
– do 9.000 zł (KGW do 31-75 członków),
– do 10.000 zł (KGW ponad 75 członków).
Wkład własny:
0%.
Czas trwania projektu:
do 31.12.2024.
Partner zagraniczny:
NIE
Składanie wniosków przez internet:
TAK (ePUAP)
Kto może złożyć wniosek ?
Koła gospodyń wiejskich (KGW) wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.
Na co można uzyskać wsparcie ?
Działalność statutową kół gospodyń wiejskich.
Dofinansowanie może zostać przeznaczone na realizację celów wskazanych w ustawie o kołach gospodyń wiejskich, tj.:

 1. Działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich.
 2. Działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich.
 3. Rozwój przedsiębiorczości kobiet.
 4. Inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi.
 5. Upowszechnianie i rozwijanie form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych.
 6. Reprezentację interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej.
 7. Rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.
  Informacje dodatkowe:

Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Pomoc jest przyznawana jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

Wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do 31.12.2024.

 

 

Rozliczenia przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu pomocy w terminie do 31.01.2025.

Zwrotu pomocy w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości.

Przechowywania, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – udostępniania na żądanie dokumentów księgowych i innych dokumentów potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.

Termin składania wniosków:
do 30 września 2024 lub wcześniejszego wyczerpania środków

Źródło / Więcej informacji:
Informacja o naborze wniosków na stronie ARiMR

Loading

Reklama
Reklama