Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Burmistrz Miasta Zgorzelec przypomina, że nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale wytwarzane są odpady (sklepy, biura, firmy usługowe, obiekty kulturalno-oświatowe, gastronomia, garaże, itp.) nie są ujęte systemem zbiórki odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Zgorzelec nr 180/2020 zmienione zostały zasady odbioru odpadów na terenach niezamieszkałych.Właściciele nieruchomości niezamieszkałej mają obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej.

You are currently viewing Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Jeśli  nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – dla części nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na właścicielu lokalu, chyba że zapisy umowy najmu lokalu stanowią inaczej.

Niedopuszczalnym jest  mieszanie  odpadów komunalnych  z gospodarstwa domowego z odpadami z działalności gospodarczej.

 

 

Na  terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec znajdują się przedsiębiorcy, którzy wpisani są do rejestru działalności regulowanej, z którymi można podpisać umowę :

  1. Grupa Eko Agnieszka Frątczak, Koźmin 29/2, 59-900 Zgorzelec;
  2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łużycka 3 ,59-900 Zgorzelec;
  3. Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 17, 59-900 Bogatynia;
  4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno;
  5. SIEMKO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II, 58-506 Jelenia Góra.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, którzy nie ponoszą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Rolą Gminy Miejskiej Zgorzelec w tym systemie jest nadzorowanie wykonania powyższego obowiązku. Burmistrz Miasta Zgorzelca kontroluje posiadanie ww. umowy oraz dowody uiszczania opłat (art. 6 ust. 5a ww. ustawy) oraz prowadzi, ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy (art. 3 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy).

W związku z powyższym należy przedłożyć w Urzędzie Miasta Zgorzelec umowę na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Sposoby przedkładania umów:

  • bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Zgorzelcu, poprzez pozostawienie kopii podpisanej umowy w Biurze Obsługi Interesanta;
  • Pocztą Polską lub inną drogą korespondencji klasycznej, poprzez wysłanie kopii podpisanej umowy na adres: Urząd Miejski w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec.

W przypadku dodatkowych pytań: tel. 75 77 59 900 w. 0198

Źródło: GOiOŚ UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama