Urzędnicy doręczą decyzje podatkowe na 2023 rok

Do 4 marca 2023 r. pracownicy urzędu będą doręczać mieszkańcom Zgorzelca decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.

You are currently viewing Urzędnicy doręczą decyzje podatkowe na 2023 rok

Decyzje podatkowe będą doręczane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne. Urzędnicy rozniosą blisko 13,5 tysięcy decyzji.

Każdy z urzędników ma obowiązek podjąć dwie próby doręczenia takiej decyzji podatkowej. Jeśli i za drugim razem urzędnik nie zastanie nikogo w domu, to zostawi w skrzynce awizo.

Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Zgodnie z przepisami Ordynacji Podatkowej pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Burmistrza Miasta Zgorzelec).

Oczekujący na decyzje powinni pamiętać o kilku ważnych sprawach:

 • Doręczyciele nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć przesyłkę.
 • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
 • Urzędnik może zostawić przesyłkę u naszego sąsiada, jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.

Terminy płatności

Urząd Miasta przypomina o terminach płatności podatku od nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Raty czy opłata jednorazowa

Podatnicy, których zobowiązanie nie przekracza 100 zł zobowiązani są do zapłaty jednorazowej. Oni zapłacić podatek muszą do 15 marca 2023 r. Pozostali podatnicy mają możliwość zapłaty daniny w ratach lub jednorazowo.

Tegoroczne stawki

Tegoroczne stawki podatku od nieruchomości określa Uchwała nr  453/2022 z dnia 25 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (zgorzelec.bip.info.pl)

Indywidualny numer rachunku bankowego

Podatek od nieruchomości przelewamy na indywidualny numer rachunku bankowego, który otrzymamy wraz z decyzją podatkową.

Indywidualny numer konta dla podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego dla osób fizycznych będzie zawierał 12 stałych cyfr XX 1240 6960 1535 XXXX XXXX XXXX (oznaczenia „X” są zmienne).

W jaki sposób można zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek możesz zapłacić:

 • przelewem na indywidulany numer konta
 • za pośrednictwem strony podatki.zgorzelec.eu
 • w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec

Urząd Miasta zaleca dokonywanie płatności przelewem bankowym na indywidualne numery rachunku bankowego.

Osoby, które nie posiadają możliwości wykonania przelewu bankowego będą obsługiwane w kasie Urzędu.

 • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 9:00 do 14:00
 • we wtorki od godz. 9:00 do 16:00
 • w piątki od godz. 9:00 do 12:30

Przypominamy, że w naszym urzędzie można dokonywać wpłat bezgotówkowo z użyciem karty płatniczej. Nadal jedynym wejściem do Urzędu Miasta pozostaje wejście od strony ul. Warszawskiej.

Strona podatki.zgorzelec.eu –informacje o podatkach i rozliczysz się online. Jest to narzędzie do rozliczania podatków w łatwy sposób, bez wychodzenia z domu.

Usługa e-podatki umożliwia całodobowy, bezpłatny dostęp do aktualnych informacji o wszystkich posiadanych wobec Gminy zobowiązaniach wynikających z podatków lokalnych.
Właściciel posiadający nieruchomości opodatkowane podatkiem od nieruchomości w Gminie Miejskiej Zgorzelec, może przeglądać i weryfikować na swoim indywidualnym koncie wymiar podatków za pośrednictwem Internetu. Przeglądanie konta jest możliwe 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Usługa umożliwia bezpośredni dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o należnościach i terminach

Korzyści:

 • bezpośredni dostęp do bieżącej, indywidualnej informacji o należnościach i terminach
 • oszczędność czasu, papieru i kosztów korespondencji pocztowej
 • prosty sposób aktywacji konta – wystarczy Profil Zaufany (pz.gov.pl)

Zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem portalu podatkowego pod adresem: podatki.zgorzelec.eu

Odbierz kalendarz i psi pakiet

Dla pierwszych 100 osób, które dokonują wymaganej opłaty za psa i dla każdego, kto zrealizował taką płatność na rok 2023, urząd przygotował Psi Pakiet przeznaczony dla czworonogiego pupila. Na kalendarz mogą także liczyć osoby, które podatek od nieruchomości opłacą w kasie urzędu. Uwaga ! Ilość kalendarzy i psich pakietów ograniczona.

Gdzie należy uiścić opłatę za posiadanie psa?

 • w Kasie Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7
 • przelewem na rachunek bankowy: 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360

Gdzie i kiedy można odebrać Psi Pakiet?

 • w pokoju nr 9, w godzinach pracy urzędu po przedłożeniu potwierdzenia wpłaty
 • przy płatności w kasie urzędu

Płatność za posiadanie psa ma charakter lokalny, dlatego w różnych regionach Polski może istotnie się różnić. Zasady ustalania i pobierania opłat, jak również warunki i stawki płatności według polskiego prawa są ustalane przez Radę Gminy.  I tak, na podstawie uchwały nr 108/07 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30.10.2007r., opłata roczna za posiadanie każdego psa na terenie Miasta Zgorzelec wynosi 50 zł.

Warto wiedzieć

Zmiana właściciela nieruchomości a podatek od nieruchomości – formalności

Zaistnienie okoliczności, na skutek których zmienia się płatnik podatku od nieruchomości, powinny zostać zgłoszone do urzędu gminy (właściwego dla adresu budynku, gruntu czy obiektu budowlanego) w terminie 14 dni.

Dotychczasowy właściciel powinien dokonać korekty w informacji IN-1 (lub deklaracji DN-1, jeżeli właścicielem nieruchomości jest osoba prawna) i przekazać ją do właściwego urzędu. Do dokumentu należy dołączyć potwierdzenie zaistniałej zmiany (np. akt darowizny lub sprzedaży nieruchomości).

Użytkowanie wieczyste a podatek od nieruchomości

Opłata od wieczystego użytkowania gruntu – podatek gruntowy – nazywana jest również podwójnym podatkiem od nieruchomości. Należy bowiem pamiętać, iż to użytkownik wieczysty – nie właściciel – ma obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości.

W ustawie o podatkach i opłatach lokalnych użytkownicy wieczyści zostali wymienieni jako podatnicy podatku od nieruchomości – razem z posiadaczami samoistnymi nieruchomości, posiadaczami zależnymi oraz właścicielami nieruchomości.

Podatek od nieruchomości i użytkowanie wieczyste to tak naprawdę dwie różne daniny. Pierwsza pobierana jest przez samorząd gminny z tytułu posiadania określonego majątku. Druga natomiast – podatek gruntowy – stanowi rodzaj czynszu naliczanego za użytkowanie czyjejś własności.

UWAGA !

Wydział Gospodarki Nieruchomościami UM Zgorzelec przypomina, że do 31 marca każdego roku bez dodatkowych wezwań osoby, którym nieruchomości oddane zostały w użytkowanie wieczyste (w tym m.in. pod garażami) zobowiązane są wnosić z tego tytułu opłatę roczną.

Natomiast osoby, które w latach 2019 – 2022 otrzymały zaświadczenia potwierdzające przekształcenie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, również do dnia 31 marca każdego roku, bez osobnego wezwania, zobowiązane są aby przez okres wskazany w zaświadczeniu, wnosić opłaty przekształceniowe, których wysokość określono w przedmiotowych zaświadczeniach.

Przydatne telefony

Informacja telefoniczna dot. deklaracji i opłat śmieciowych

 • W sprawach dotyczących deklaracji, wpłat, stanu konta, upomnień:
  75 77 59 900 wew.0133, 0134, 0135
 • W sprawach dotyczących odbiorów odpadów, harmonogramów:
  75 77 59 900 wew.0191

Informacja telefoniczna dot. informacji w sprawie deklaracji i podatków

 • W sprawach informacji o nieruchomościach i gruntach rolnych:
  75 77 59 900, wew. 0127, 0128, 0126
 • W sprawach dotyczących wpłat, stanu konta, upomnień:
  75 77 59 900 wew.0131

Informacja telefoniczna dot. użytkowania wieczystego

 • W sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności –
  75 77 59 900 wew. 0177 oraz 0178

Co podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Zasady prawne w zakresie podatku od nieruchomości normuje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (dalej także „ustawa”), zgodnie z którą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przy czym, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają również:

 • pod warunkiem wzajemności – nieruchomości będące własnością państw obcych lub organizacji międzynarodowych albo przekazane im w użytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych;
 • grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorników sztucznych; a także grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi;
 • nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszałkowskich;
 • grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych w rozumieniu przepisów o drogach publicznych oraz zlokalizowane w nich budowle – z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej innej niż utrzymanie dróg publicznych lub eksploatacja autostrad płatnych.

Dodatkowo, opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają także nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, które wchodzą w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa w ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości?

Podatnikami podatku od nieruchomości, zgodnie z art. 3 ustawy, są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych;
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów;
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  b) jest bez tytułu prawnego.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.
Gdy nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach. Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, nie stosuje się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.
Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy o własności lokali ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w nieruchomości wspólnej.
Zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe, nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli lub posiadaczy jest zwolnionych od podatku od nieruchomości albo nie podlega temu podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach lub posiadaczach, którzy podlegają podatkowi od nieruchomości oraz nie są zwolnieni od tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Wszystkich Państwa, którzy do tej pory nie wpisali swojego numeru telefonu do bazy smsów SMS ZGORZELEC, zachęcamy aby dokonali tego na stronie sms.zgorzelec.eu lub wysłali krótką informację tekstową (sms) o treści : +MIASTO na numer 664 078 400. Dzięki tej usłudze będą Państwo na bieżąco informowani o awariach, niebezpieczeństwach, zagrożeniach, utrudnieniach etc.

Źródło: zgorzelec.eu

Loading

Reklama
Reklama