Technonicol z Wykrot wpisany przez ministra Kamińskiego na czarną listę

29 maja Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wpisał TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. (obecnie: BOERNER INSULATION Sp. z o.o.) na listę firm, z którymi nie należy współpracować.

You are currently viewing Technonicol z Wykrot wpisany przez ministra Kamińskiego na czarną listę

DECYZJA

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kpa”, po rozpatrzeniu wniosku (znak: R-Z-11767/2022) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczącego zastosowania wobec TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. (obecnie: BOERNER INSULATION Sp. z o.o.), z siedzibą w Wykrotach (ul. Wyzwolenia 55, Wykroty, 59-730 Nowogrodziec), KRS 0000782180, środków przewidzianych w art. 1 pkt 2-3 ustawy postanawiam:

 1. wpisać BOERNER INSULATION Sp. z o.o., z siedzibą w Wykrotach (ul. Wyzwolenia 55, Wykroty, 59-730 Nowogrodziec), KRS 0000782180, na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;
 2. zastosować wobec podmiotu, o którym mowa w punkcie 1:
  1. zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej: „rozporządzeniem 269/2014”, będących własnością, pozostających w posiadaniu, pozostających w faktycznym władaniu lub pod kontrolą podmiotu, o którym mowa w pkt 1, w pełnym zakresie,
  2. zakaz udostępniania podmiotowi, o którym mowa w pkt 1 lub na jego rzecz – bezpośrednio lub pośrednio – jakichkolwiek środków finansowych lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014,
  3. zakaz świadomego i umyślnego udziału w działaniach, których celem lub skutkiem jest ominięcie środków wskazanych w lit. a i b,
  4. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

UZASADNIENIE

Pismem o znaku R-Z-11767/2022 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócił się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczącym zastosowania wobec TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. (obecnie: BOERNER INSULATION Sp. z o.o.), z siedzibą w Wykrotach (ul. Wyzwolenia 55, Wykroty, 59-730 Nowogrodziec), KRS 0000782180, środków przewidzianych w art. 1 pkt 2-3 ustawy.

W uzasadnieniu wskazanego wniosku, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wskazał m.in., że:

Firma TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. została zarejestrowana 15.04.2019 r., a jej kapitał zakładowy wynosi 24 549 900 PLN. Podmiot prowadzi działalność w zakresie produkcji wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych.

Beneficjentami rzeczywistymi ww. podmiotu są obywatele Federacji Rosyjskiej Igor Rybakov (ur. 16.05.1972 r.) oraz Sergey Kolesnikov (25.02.1972 r.), którzy są właścicielami polskiej spółki poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED1 oraz INFLECTION MANAGEMENT CORPORATION LIMITED2.

Ponadto, ww. obywatele Federacji Rosyjskiej posiadają po 50% udziałów w cypryjskiej spółce GIB-PPK LIMITED (DUNS: 53-634-9932), poprzez należące do nich zarejestrowane na Cyprze podmioty (odpowiednio RYBAKOV INDUSTRIAL MANAGEMENT LIMITED oraz SKA ASSETS MANA GEMENT LIMITED3).

I. Rybakov oraz S. Kolesnikov, według wpisu dla podmiotu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych4 są beneficjentami rzeczywistymi polskiej spółki TECHNONICOL Sp. z o.o.5, której jedynym udziałowcem jest rosyjska spółka LLC MIARA (TIN: 7705467534), która z kolei jest własnością rosyjskiego podmiotu INVEST-KROVLYA LTD (DUNS: 35-940-6216). Natomiast 50% udziałów podmiotu INVEST-KROVLYA LTD należy do S. Kolesnikova. a kolejne 50% należy do spółki RYBAKOV HOLDING LLC (DUNS: 98-824-2163), której jedynym udziałowcem jest I. Rybakov.

TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. to jedna z trzech polskich spółek należących do korporacji TECHNONICOL, do której należy również TECHNONICOL Sp. z o.o. 6 (NIP 5222758958) z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Gen. L. Okulickiego 7/9 (zarejestrowana 8.03.2005 r.), której głównym przedmiotem działalności jest handel hurtowy oraz TECHNON1COL-PVC MEMBRANES Sp. z o.o.7 (NIP 6121869591) z siedzibą w Nowogrodźcu 59-730, ul. Młyńska 3A (zarejestrowana 12.11.2019 r.), której głównym przedmiotem działalności jest produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych.

Polskie spółki należą do rodziny zwanej TECHNONICOL INTERNATIONAL (tn-i.com). Korporacja została założona przez I. Rybakova i S. Kolesnikova w 1992 r. Obecnie ww. podmiot posiada 57 fabryk w siedmiu krajach Europy i Azji, prowadząc działalność w branży budowlanej. Właściciele niniejszego podmiotu znajdują się na liście najbogatszych ludzi świata, z majątkiem wycenianym po ok. 2 mld USD8. Nałożenie sankcji na spółkę TECHNONICOL-INSULATION Sp. z o.o. przyczyni się do bezpośredniego zmniejszenia zysków wymienionej firmy, a tym samym bezpośrednio wpłynie na ograniczenie funduszy transferowanych do podmiotów nadrzędnych ulokowanych na terenie Cypru, których właścicielami są obywatele ER Igor Rybakov oraz Sergey Kolesnikov.

Do ww. wniosku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dołączyła załącznik, który ma charakter dokumentu niejawnego, opatrzonego klauzulą „zastrzeżone”.

Ponadto, zgodnie z wiedzą uzyskaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, S. Kolesnikov jest członkiem Prezydium Rady Generalnej organizacji społecznej „Delovaja Rossija”, publicznym Pełnomocnikiem Rzecznika Ochrony Praw Przedsiębiorców przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, Rzecznikiem Praw Antymonopolowych przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, Doradcą Szefa Republiki Czuwaski ds. rozwoju mocy produkcyjnych w regionie, pozyskiwania nowych projektów inwestycyjnych i dywersyfikacji gospodarki Republiki. W 2015 r. S. Kolesnikov został wyróżniony przez Prezydenta FR za swoją działalność społeczną9.

Z wnioskiem o wpisanie ww. podmiotu gospodarczego na listę, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy, zwróciło się również, pismem z dnia 8 grudnia 2022 r., Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Ukraińskiej „POROZUMIENIE” z siedzibą we Florentynowie 7C, 95-045 Parzęczew, które podniosło:

(…) Wszystkie te spółki (obecnie: BOERNER SERVICE Sp. z o.o., BOERNER INSULATION Sp. z o.o., BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o. – przyp. red.) są częścią rosyjskiego koncernu należącego do rosyjskich oligarchów Igora Rybakova i Sergeya Kolesnikova. (…) Powyższe spółki przekazują pieniądze zarobione w Polsce poprzez filie w Bułgarii10 do budżetu Federacji Rosyjskiej (…) Igor Rybakov (https://rvbakovieor.com/en) według Forbes należy do 200 najbardziej bogatych przedsiębiorców w Rosji i zajmuje 96 miejsce z majątkiem 1.1 mld USD. Sergey Kolesnikov (https://kolesnikovsereev.ru/en) według Forbes należy do 200 najbardziej bogatych przedsiębiorców w Rosji i zajmuje 69 miejsce z majątkiem 2 mld USD.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy do postępowań w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, mają zastosowanie przepisy (…) art. 107 § 1, art. 112, art. 113 § 1 (…) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (…). Zgodnie przy tym z art. 107 § 1 pkt 6 Kpa decyzja zawiera w szczególności uzasadnienie faktyczne i prawne. Należy podkreślić, że przepis art. 4 ust. 1 ustawy nie odsyła do art. 107 § 3 Kpa, zgodnie z którym uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa. Przy tym zgodnie z art. 3 ust. 9 ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych może ograniczyć zakres uzasadnienia (…) ze względu na bezpieczeństwo państwa lub porządek publiczny. W ocenie organu taka sytuacja, w sposób oczywisty, występuje w sprawach tego rodzaju, zwłaszcza w przypadku informacji niejawnych.

Dodatkowo wskazać należy, że wymóg uzasadnienia ustawodawca odnosi już do wniosku o wydanie przedmiotowej decyzji, który jest kierowany przez właściwy, wyspecjalizowany w dziedzinie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, organ lub podmiot. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje z urzędu lub na uzasadniony wniosek zawierający wskazanie osoby lub podmiotu, względem których ma zostać wydana decyzja, a w przypadku decyzji w sprawie wpisu na listę również propozycję zastosowania wobec danej osoby lub danego podmiotu środków, o których mowa w art. 1.

Po przeprowadzeniu całościowej analizy sprawy, w tym otrzymanego wniosku podmiotu wskazanego we wstępie decyzji, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w pełni podziela ustalenia oraz argumentację przedstawioną w ww. wniosku, uznając ją za własną oraz przyjmując, że jej całościowe powielanie jest zbędne.

Mając na względzie zebrany w sprawie materiał dowodowy, wskazać należy, że stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje decyzje w sprawach wpisu na listę oraz wykreślenia z niej.
Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę wydaje się względem osób i podmiotów dysponujących środkami finansowymi, funduszami oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, lub rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio wspierających:

 1. agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r. lub
 2. poważne naruszenia praw człowieka lub represje wobec społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej lub których działalność stanowi inne poważne zagrożenie dla demokracji lub praworządności w Federacji Rosyjskiej lub na Białorusi
  – lub bezpośrednio związanych z takimi osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze osobistym, organizacyjnym, gospodarczym lub finansowym, lub wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu dysponowanych przez nie takich środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych.

Stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy decyzję w sprawie wpisu na listę minister właściwy do spraw wewnętrznych wydaje z urzędu lub na uzasadniony wniosek wskazanych tam właściwych organów lub podmiotów, takich jak wnioskodawca w niniejszej sprawie. Zgodnie przy tym z art. 3 ust. 4 ustawy, propozycję zastosowania środków, o których mowa w art. 1, określa się z uwzględnieniem w szczególności charakteru i zakresu działalności prowadzonej przez osobę lub podmiot, struktury kapitałowej tego podmiotu oraz względów bezpieczeństwa narodowego.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy decyzja w sprawie wpisu na listę zawiera datę wydania, oznaczenie osoby lub podmiotu, wobec których stosuje się środki, o których mowa w art. 1, wraz z rozstrzygnięciem, który z tych środków ma do nich zastosowanie, uzasadnienie, oznaczenie organu wydającego, podstawę prawną decyzji, podpis osoby wydającej oraz pouczenie o prawie do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

W myśl art. 3 ust. 7 ustawy, wydając decyzję w sprawie wpisu na listę, minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić zakres środków finansowych, funduszy lub zasobów gospodarczych w rozumieniu rozporządzenia 269/2014 lub rozporządzenia 765/2006, objętych środkami, o których mowa w art. 1 pkt 1 lub 2 ustawy.

Uwzględniając przytoczony powyżej stan prawny, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – po całościowym rozważeniu przedstawionych we wniosku Szefa ABW uwarunkowań, odnoszących się do podmiotu wskazanego w sentencji niniejszej decyzji, oraz analizie całości dokumentów zgromadzonych w sprawie – stwierdził, że zachodzą uregulowane w art. 3 ust. 2 ustawy przesłanki do zastosowania wymienionych w sentencji decyzji środków wobec tego podmiotu. Jak bowiem wskazują opisane we wniosku okoliczności faktyczne, podmiot wymieniony w sentencji niniejszej decyzji jest podmiotem dysponującym odpowiednio środkami finansowymi oraz zasobami gospodarczymi w rozumieniu rozporządzenia 269/2014, bezpośrednio lub pośrednio związanym z osobami lub podmiotami, w szczególności ze względu na powiązania o charakterze gospodarczym, wobec których istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania dysponowanych przez nie środków finansowych lub zasobów gospodarczych w celu wspierania agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo wykorzystania w tym celu środków finansowych lub zasobów gospodarczych dysponowanych przez podmiot wymieniony w sentencji niniejszej decyzji.

Wskazany w sentencji zakres zastosowanych środków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił stosownie do art. 1 ustawy, przy uwzględnieniu definicji zawartych odpowiednio w art. 1 lit. d i g rozporządzenia 269/2014. Zgodnie ze wspomnianym wyżej przepisem art. 1 ustawy, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 (tj. listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych), stosuje się:

 1. odpowiednio środki określone w art. 2 ust. 1-3 rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), (…) na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 1fb, art. 1fc i art. 7;
 2. odpowiednio środki określone w art. 2 i art. 9 rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), (…), na zasadach określonych w tym rozporządzeniu, z wyłączeniem art. 8, art. 12 i art. 16;
 3. wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (…);
 4. wpis do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, o którym mowa w art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (…).

Rozstrzygając o zastosowaniu środków wskazanych w sentencji niniejszej decyzji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wziął także pod uwagę art. 3 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym uwzględnia się w szczególności charakter i zakres działalności prowadzonej przez adresata decyzji, jego strukturę kapitałową oraz względy bezpieczeństwa narodowego.

W swoim wniosku Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócił uwagę na kwestię potrzeby zwolnienia z zamrożenia części gospodarczych podmiotu wskazanego w sentencji niniejszej decyzji, tj. towarów, które spółka jest zobowiązaną dostarczyć krajowym kontrahentom na podstawie zawartych umów, pod warunkiem zawarcia umowy przed dniem objęciem spółki sankcjami oraz dokonania już płatności za przedmiotowy towar, jednakże, w opinii Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji, zwolnienie będzie mogło zostać dokonane dopiero po wydaniu niniejszej decyzji przez właściwego w tym zakresie, zgodnie z art. 5 ustawy, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, na zasadach wynikających z rozporządzenia 269/2014.

Decyzja niniejsza, zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy zawiadomienie strony o decyzji następuje przez jej udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Mając na uwadze powyższe, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji orzekł jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy, od niniejszej decyzji nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Zgodnie z art. 16 § 2 Kpa oraz art. 3 § 2 pkt 1, art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 259) w związku z art. 3 ust. 6 ustawy decyzja niniejsza może być zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia (tu: udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) niniejszej decyzji stronie, za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (adres: ul. St. Batorego 5, 02 – 591 Warszawa).

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Zgodnie z art. 231 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, od skargi w niniejszej sprawie pobiera się wpis stały.

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535), wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa – 200 zł.

Na zasadach określonych w art. 243-262 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarżący ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy lub o zwolnienie od kosztów.

Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Loading

Ten post ma jeden komentarz

 1. Anonim

  Kaminski Mariusz zostal skazany wyrokiem sadu i powinien dawno siedziec

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama