Przedsiębiorco! Opłata za sprzedaż alkoholu do 31 maja 2023

Urząd Miasta Zgorzelec przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że są zobowiązani do dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 maja 2023 r.

You are currently viewing Przedsiębiorco! Opłata za sprzedaż alkoholu do 31 maja 2023

Opłaty można dokonać:

  • na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 Bank Pekao S.A.
  • w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec po wcześniejszym zgłoszeniu w pokoju 015

Kasa czynna: poniedziałki, środy, czwartki: 9:00 -14:00, wtorki: 9:00 – 16:00, piątki: 9:00 – 12:30

Ponadto Urząd Miasta Zgorzelec informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. a oraz lit. b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi/tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz.165 z późn. zm./ – dalej jako „ustawa” zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wygasa w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku: złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy lub dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, czyli odpowiednio obowiązku złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim lub uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przy czym opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31 stycznia danego roku kalendarzowego (art. 111 ust. 7 ustawy).

Natomiast zgodnie art. 18 ust. 12b ustawy, w przypadku niedopełnienia w terminach obowiązku uiszczenia opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b ustawy nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn określonych w art. 18 ust. 12 pkt 5 ww. ustawy, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Źródło: UM Zgorzelec

Loading

Ten post ma jeden komentarz

  1. maupka fiamp

    czy tequila shot w pieńsku opłaciło stawkę?

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama