Ostrzeżenie – obszar zagrożony ASF

Na podstawie Rozporządzenie Nr 7 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń na terenie powiatu lubańskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego, ustanawia się obszar objęty ograniczeniami – obszar zagrożony w promieniu 10 km od ogniska choroby afrykańskiego pomoru świń (sięgający 7 km poza obszar zapowietrzony), obejmujący w powiecie zgorzeleckim, w gminie Zgorzelec miejscowość Sławnikowice.

You are currently viewing Ostrzeżenie – obszar zagrożony ASF

W związku z powyższym na obszarze zagrożonym we wszystkich zakładach, w których utrzymywane są świnie nakazuje się:

1) trzymanie świń oddzielnie od innych zwierząt, w tym zwierząt dzikich;

2) zapewnienie dodatkowego nadzoru w celu zidentyfikowania dalszego rozprzestrzeniania się ASF do zakładów poprzez niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych w zakładach;

3) ścisłe przestrzeganie zasad bioasekuracji w odniesieniu do wszystkich osób mających styczność ze świniami oraz wszystkich osób wchodzących do zakładów i opuszczających zakłady, w których utrzymywane są świnie, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do zakładu lub z niego wychodzące;

4) oczyszczenie, odkażanie, a w koniecznych przypadkach także dezynsekcję, środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, mięsa, pasz, obornika oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogą spowodować szerzenie się choroby;

5) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym i utrzymywanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego;

6) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego na terenie zakładu;

7) prowadzenie ewidencji wszystkich osób odwiedzających zakład i aktualizowanie jej oraz udostępnianie jej właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek;

8) niezwłoczne usuwanie zwłok świń poprzez unieszkodliwianie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych świniowatych zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1069/2009.

 

 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się:

1) przemieszczania świń z zakładów i do zakładów utrzymujących świnie bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

2) pozyskiwania i przemieszczania materiału biologicznego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

3) objazdowego sztucznego unasieniania świń i naturalnego krycia świń;

4) transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem drogowego lub kolejowego tranzytu świń bez rozładunku lub zatrzymywania na tym obszarze oraz z wyłączeniem wywozu świń, do wyznaczonej przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rzeźni w zaplombowanych przez właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii środkach transportu, za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; zakazu tego nie stosuje się do świń pochodzących spoza obszaru zagrożonego, przewożonych do rzeźni znajdującej się na tym obszarze w celu bezpośredniego uboju;

5) organizowania wystaw, targów, pokazów i innych zgromadzeń świń;

6) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz obornika pochodzącego od świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

7) przemieszczania materiału paszowego pochodzenia roślinnego i słomy otrzymanych z obszaru zagrożonego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;

8) przemieszczania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; Dziennik Urzędowy Wojew.dztwa Dolnoslaskiego – 4 – Poz. 2465

9) przemieszczania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii.

Nakazuje się oznakowanie obszaru zagrożonego poprzez ustawienie na

zewnętrznej granicy tego obszaru tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści:

 „UWAGA! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”.

Załączniki

Źródło: gmina.zgorzelec.pl

Loading

Ten post ma 2 komentarzy

  1. dyzio psk nie pomagam policji

    a bielawa jak?

  2. Stefek

    Biedni rolnicy

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Reklama
Reklama