OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

You are currently viewing OGŁOSZENIE  BURMISTRZA MIASTA I GMINY BOGATYNIA

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, na podstawie uchwały nr CIV/645/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzenia zmiany Studium. Wnioski należy składać pod adresem Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, w terminie do dnia 18 sierpnia 2023 r. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych przez organ sporządzający projekt studium w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 57):

  1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Wnoszący wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, Wniosek powinien również zawierać przedmiot wniosku praz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

BURMISTRZ

MIASTA I GMINY
BOGATYNIA

– Wojciech Dobrołowicz –

Loading

Reklama
Reklama