Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

Burmistrz Miasta Zgorzelec zgodnie z przyjętym dnia 19 maja 2023 r. przez Radę Ministrów Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025r., informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do szkół na terenie miasta Zgorzelec.

You are currently viewing Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (w latach ubiegłych program ten funkcjonował pod nazwą „Wyprawka szkolna”), pomoc przysługuje uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1 – 6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6 i 8

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

 

 

roku szkolnym 2023/2024 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w art. 3 pkt. 25 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty jest udzielana:

1) uczniom, o których mowa w pkt I ppkt 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • uczniom, o których mowa w pkt I ppkt 8 i 9 uczęszczającym w roku szkolnym 2023/2024 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

2) Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty będzie udzielana uczniom, o których mowa w pkt I ppk 1-7 posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • branżowej szkoły II stopnia,
 • technikum.

DO KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Termin składania wniosków upływa w dniu 8 września 2023r.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

JAKA JEST MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA?
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzyma zwrot środków do wysokości wydatków poniesionych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jednak nie większy niż wymienione niżej kwoty:

 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2023/2024 – do kwoty 225 zł;
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia – do kwoty 390 zł;
 • dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do liceum ogólnokształcącego, technikum. do kwoty 445 zł.

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
W przypadku gdy wniosek składany jest przez nauczyciela, pracownika socjalnego lub inną osobę za zgodą opiekuna ucznia albo pełnoletniego ucznia, do wniosku dołącza się tę zgodę.

DOWODY ZAKUPU
W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych do wniosku należy przedłożyć dowody zakupu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekuna ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników lub materiałów. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w  latach 2023-2025.

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom, do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, zawierającego: imię (imiona) i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2023/2024, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu (np. szkoła), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

ZASADY ZWROTU ŚRODKÓW
Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje dyrektor szkoły. Informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku, kwocie przyznanego dofinansowania oraz sposobie i terminie wypłaty można będzie uzyskać w szkole, do której uczeń uczęszcza.

W przypadku uczniów niepublicznych szkół ponadpodstawowych, publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie Miasta Zgorzelec i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu wypłata nastąpi bezpośrednio z Urzędu Miasta Zgorzelec odpowiednio na rachunek bankowy, którego numer zostanie podany we wniosku lub do rąk własnych.

Zwrot dofinansowania nastąpi po otrzymaniu przez gminę z budżetu państwa środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

GDZIE MOŻNA POBRAĆ WNIOSEK?
Wnioski wraz z instrukcją wypełniania pobrać można klikając w linki zamieszczone poniżej, a w formie papierowej w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Urzędzie Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 (II p. pok. 211 – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych). Do każdego wniosku proszę dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgorzelec (tel. 75 77 59 900 wew.0182).

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z  19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U z 2023 r., poz.1046).

Tekst rozporządzenia

Źródło: WES UM Zgorzelec

Loading

Reklama
Reklama