Czy czekają nas podwyżki za energię?

Gospodarstwa domowe w Polsce już mogą szykować się na podwyżki opłat za prąd. URE podał stawki opłaty mocowej na 2024 r. Stawki są różne, dla różnych przedziałów zużycia energii.

You are currently viewing Czy czekają nas podwyżki za energię?

W 2024 r. gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 2,66 zł miesięcznie, te o zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 6,39 zł, przy zużyciu 1,2-2,8 MWh rocznie opłata wyniesie 10,64 zł, a dla gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie — 14,90 zł miesięcznie. W stosunku do 2023 r. stawki opłaty mocowej dla tych grup rosną o ponad 11 proc.

Stawki opłaty mocowej na przestrzeni lat
Stawki opłaty mocowej na przestrzeni lat | URE

Bazowa stawka dla pozostałych odbiorców wyniesie 0,1267 zł netto za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dni robocze. To wzrost o niemal 24 proc. w stosunku do stawki z 2022 r. Opłatą zryczałtowaną — określoną w złotych na miesiąc i zależną od rocznego zużycia energii — objęci są wszyscy odbiorcy z grupy taryfowej G, w tym gospodarstwa domowe, oraz odbiorcy energii z grupy taryfowej C1, o mocy zamówionej do 16 kW.

„Wysokość opłaty odzwierciedla płatności dla dostawców mocy, które zostały zakontraktowane w wyniku przeprowadzonych aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczane są na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych, a także aktywizację zarządzania zużyciem energii i uelastycznienie popytu na nią” – tłumaczy prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Wysokość opłaty dla odbiorców innych niż ryczałtowi jest uzależniona od ilości energii zużytej przez nich w wybranych godzinach doby oraz indywidualnej krzywej poboru, czyli różnicy pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania a zużyciem w pozostałych godzinach doby. Ustawa wyróżnia cztery grupy odbiorców w zależności od różnicy ilości energii zużywanej w dni robocze w godzinach szczytowego zapotrzebowania i poza tymi godzinami.

Jeżeli różnica ta wynosi mniej niż 5 proc., to opłata jest korygowana współczynnikiem 0,17. Dla różnicy z przedziału 5-10 proc. współczynnik wynosi 0,50. Jeżeli różnica zawiera się w przedziale 10-15 proc., współczynnik został określony na 0,83. W przypadku ponad 15-proc. różnicy współczynnik jest równy 1 — taki odbiorca płaci pełną stawkę.

Opłata mocowa ma za zadanie pokryć koszty rynku mocy. Z danych URE wynika, że koszt ten, czyli wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na 2021 r. wyniósł 5,5 mld zł, a na 2022 i na 2023 r. wynosi po ok. 5,3 mld zł. W 2024 r. URE oszacowało koszt rynku mocy na ok. 6,1 mld zł.

Zgodnie z ustawą podział na odbiorców ryczałtowych oraz tych, dla których opłata jest uzależniona od poboru energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, będzie obowiązywał do 2027 r. Od 1 stycznia 2028 r. nie będzie już stawek ryczałtowych, a dla wszystkich odbiorców energii, włącznie z gospodarstwami domowymi, opłata mocowa będzie zależna od profilu zużycia — im profil bardziej płaski, tym opłata niższa.

Źródło: businessinsider.com.pl

Loading

Reklama
Reklama