BOGATYNIA – Urząd Miasta szuka pracownika na stanowisko konserwatora

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza nabór kandydatów na stanowisko konserwator w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

You are currently viewing BOGATYNIA – Urząd Miasta szuka pracownika na stanowisko konserwatora
tools in tool belt on wood planks with copy space

Ofertę na stanowisko konserwator w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni, może złożyć kandydat, który spełnia następujące wymagania:

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) wykształcenie – minimum zawodowe,
3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) samodzielność i sprawna organizacja pracy,
6) sumienność, terminowość, rzetelność,
7) odpowiedzialność,
8) punktualność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) utrzymanie w należytej sprawności urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz urządzeń higieniczno-sanitarnych eksploatowanych w urzędzie, sprawdzenie prawidłowości działania układów pomiarowo-rozliczeniowych, kontrola uszczelnienia i utrzymania technicznej sprawności wszystkich zaworów wodnych, zgłaszanie przełożonym w przypadku konieczności napraw zewnętrznych,
2) kontrolowanie oraz możliwe utrzymanie drożności, szczelności rynien i rur spustowych oraz ich mocowań i połączeń, zgłaszanie przełożonym w przypadki konieczności napraw zewnętrznych,
3) kontrolowanie oraz konserwacja w zakresie napraw: pokrycia dachowego w budynkach urzędu, elewacji budynków, stolarki okiennej oraz drzwiowej, ogrodzeń wokół budynków urzędu, zgłaszanie przełożonym w przypadku konieczności napraw zewnętrznych,
4) utrzymanie w należytej sprawności urządzeń instalacji elektrycznej w obiektach urzędu tj.: naprawa, konserwacja, wymiana, zgłaszanie przełożonym w przypadku konieczności napraw zewnętrznych,
5) dokonywanie prac remontowo-konserwatorskich w pomieszczeniach i budynkach urzędu polegających na: naprawach mebli, sprzętu elektrycznego, drukarek, niszczarek, kserokopiarek, innych urządzeń oraz wyposażenia pomieszczeń urzędu,
6) dokonywanie prac remontowych w pomieszczeniach i budynku urzędu polegających między innymi na malowaniu pomieszczeń, kładzeniu paneli, pracach wykończeniowych,
7) wymiana oraz uzupełnianie żarówek, świetlówek, opraw oświetleniowych w pomieszczeniach urzędu,
8) przygotowanie pomieszczeń, biur, gabinetów do prac konserwatorsko-remontowych,
9) kontrolowanie parametrów pracy instalacji C.O. oraz C.W.U. oraz związane z tym możliwe naprawy, zgłaszanie przełożonym w przypadku konieczności napraw zewnętrznych,
10) podejmowanie działań dotyczących interwencji w celu usunięcia awarii, zabezpieczenia pomieszczeń,
11) dbałość o wygląd otoczenia wokół budynków urzędu, realizacja drobnych prac remontowych i naprawczych.

III. Wymagane dokumenty:

1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowiący załącznik do ogłoszenia,
2) kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,
3) kserokopie świadectw pacy,
4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
6) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
7) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze ½ etatu,
8) klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni stanowiąca załącznik do ogłoszenia.

Wymagane dokumenty/aplikacje powinny być własnoręcznie podpisane, a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem.

IV. Informacje dodatkowe:

1) wymiar czasu pracy: ½ etatu,
2) wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 06.06.2023 r., do godz. 12:00 na adres: Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko konserwator w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni”,
3) aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane,
4) dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 75 77 25 178 lub 75 77 25 166 (Wydział Organizacyjno-Prawny),
5) osoby, z którymi w wyniku rozstrzygnięcia naboru nie dojdzie do zawarcia umowy o pracę, proszone są o odbiór swoich dokumentów aplikacyjnych (osobiście) w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników o naborze. Po upływie tego terminu dokumenty zostaną zniszczone.


Informacja oraz dokumenty do pobrania na BIP <tutaj>

Źródło: UMiG Bogatynia

Loading

Reklama
Reklama