PIEŃSK – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieńsku zaprasza mieszkańców Gminy Pieńsk do wzięcia udziału w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanym ze środków Funduszu Solidarnościowego.

You are currently viewing PIEŃSK – ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

„ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – EDYCJA 2024

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym:

 1. wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika Programu, jego opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi z uczestnikiem:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 .
  Wskazana osoba przez uczestnika musi jednocześnie spełniać wymagania pkt 1 i 2 .

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia, która znajduje się w załączniku niniejszego ogłoszenia lub możliwa jest do pobrania w formie papierowej w siedzibie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieńsku.

 

 

Dokumenty należy złożyć

 • do dnia 29 lutego 2023 roku
 • w placówce Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Bolesławiecka 18 w Pieńsku
 • można również wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Bolesławiecka 18
  59-930 Pieńsk

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu o Kartę zgłoszenia oraz ocenę funkcjonowania społecznego sporządzoną przez pracownika socjalnego.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 4 osoby , w tym:

 • 1 osoba z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem Karty zgłoszenia jak i jej dostarczeniu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami ośrodka pod numerem telefonu (75 77 85 921-922) .

Loading

Reklama
Reklama