Ogromne dofinansowania na rzecz niepełnosprawnych

Ruszyła kolejna edycja „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, w ramach którego istnieje możliwość pozyskania dofinansowania z PFRON.

You are currently viewing Ogromne dofinansowania na rzecz niepełnosprawnych

I. Obszary programu, które będą realizowane w 2023 r.:

1. obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
2. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
4. obszar D – likwidacja barier transportowych;
5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

II. Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2023 r.:

– obszar A – do 185.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;
– obszar B – do 165.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
– obszar C – do 70.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;
– obszar D – na likwidację barier transportowych do:
000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
000,00 zł dla autobusów;
– obszar E – do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;
– obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
– w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Adresatami pomocy mogą być dla:

– obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
– obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
– obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
– obszaru D:
placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
– obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
– obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe;
– obszaru G – powiaty.

W przypadku chęci pozyskania dofinansowania w ramach w/w programu należy dostarczyć do PCPR w Zgorzelcu wypełniony wniosek do 3 lutego 2023 r.
W przypadku obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Dolnośląskiego Oddziału PFRON, zgodnie z zasadami dotyczącymi wyboru, w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dot. programu i procedury jego realizacji znajdują się na stronie internetowej PFRON.

Źródło: bogatynia.pl

Loading

Reklama
Reklama