42 mln zł. na inwestycje pośrodowiskowe

Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje zapisy decyzji środowiskowej, którą zaskarżyli czescy i niemieccy ekolodzy oraz miasto Zittau.

You are currently viewing 42 mln zł. na inwestycje pośrodowiskowe

Kopalnia Turów konsekwentnie realizuje wszystkie zapisy decyzji środowiskowej wydanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, wśród których znajdują się liczne inwestycje proekologiczne ograniczające wpływ kopalni na środowisko naturalne i gwarantujące prowadzenie działalności z zasadą zrównoważonego rozwoju. Wszystkie warunki, zapisane w decyzji zostały wypracowane i zaakceptowane przez Republikę Czeską i Republikę Federalną Niemiec m.in. w trakcie konsultacji transgranicznych przeprowadzonych w ramach oceny oddziaływania na środowisko. Na realizację działań w ramach decyzji środowiskowej Kopalnia Turów przeznaczyła tylko do tej pory 42 mln zł.

 

 

 Grupa PGE jest odpowiedzialnym podmiotem, który prowadzi swoją działalność z poszanowaniem środowiska i lokalnych społeczności. Dlatego realizacja przez Kopalnię Turów zapisów decyzji środowiskowej jest dla PGE priorytetem. Tylko do tej pory na konkretne działania, minimalizujące wpływ działalności Kopalni Turów na środowisko, przeznaczyliśmy już ponad 42 mln zł. Jedną ze zrealizowanych już inwestycji jest podziemny ekran przeciwfiltracyjny, a przeprowadzone ponad roczne testy wykazały wzrosty poziomu zwierciadeł wód podziemnych w otworach monitoringowych nawet o ponad 4 metry, co bez wątpienia potwierdza jego skuteczność. Wszystkie te działania są potwierdzeniem, że działalność Kopalni Turów, która wydobywa węgiel brunatny niezbędny do produkcji blisko 8 proc. krajowej energii, jest i będzie kontynuowana do 2044 r. w sposób zrównoważony i z poszanowaniem środowiska naturalnego w każdym aspekcie swojej działalności – podkreśla Zbigniew Kasztelewicz, p.o prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.

 Inwestycje prośrodowiskowe z decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów realizowane są w kilku obszarach:

1.      Ochrona wód

2.      Ochrona przed hałasem

3.      Ochrona powietrza

4.      Rekultywacja

Na bieżąco w Kopalni Turów wdrażane są również nowoczesne technologie dla ochrony środowiska z zakresu monitoringu osiadania terenu, wód, hałasu, i powietrza.

 Decyzja środowiskowa jest decyzją administracyjną, której zadanie polega na takim ukształtowaniu danej działalności, aby w możliwie jak najmniejszym stopniu wpłynęła na stan środowiska naturalnego. Zgodnie z prawem europejskim, w przypadku działalności mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przed wydaniem decyzji środowiskowej przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, w ramach której inwestor zobligowany jest do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, przeprowadzane są też konsultacje społeczne.

 W trakcie starań o decyzję środowiskową Kopalnia Turów intensywnie współpracowała ze stroną czeską i niemiecką w zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko. W ramach uzgodnień treści raportu środowiskowego odbyły się liczne spotkania ze stroną czeską i niemiecką, w tym z udziałem mieszkańców rejonów przygranicznych. Kopalnia odpowiedziała również na kilka tysięcy pytań – głównie od organizacji ekologicznych. Zarówno Czechy jak i Niemcy zgodziły się na określone środki i inwestycje minimalizujące oddziaływanie Kopalni na pobliskie tereny, podpisując w 2019 r. protokoły z uzgodnień transgranicznych. Warunki zawarte w protokołach transgranicznych zostały przeniesione do decyzji środowiskowej. Mimo tego faktu oraz uwzględnienia uwag stron a także przeprowadzenia w sposób wzorcowy całego procesu oceny oddziaływania Kopalni Turów na środowisko, decyzję środowiskową zaskarżyły, m.in. czeskie i niemieckie organizacje ekologiczne oraz niemieckie miasto Zittau, których przedstawiciele brali udział w transgranicznych konsultacjach. Na 31 sierpnia 2023 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy, podczas której rozpatrywana będzie główna skarga czeskich i niemieckich organizacji ekologicznych oraz miasta Zittau na decyzję środowiskową dla Kopalni Turów.

Departament Komunikacji PGE GiEK.

Loading

Reklama
Reklama